Všeobecné obchodné podmienky

I.

Základné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sú vyhotovené v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
  len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).
 2. Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou [X] je predávajúci:

Obchodné meno:       7AP s.r.o.

IČO:                            55057471

DIČ:                            2121886767

Miesto podnikania:     Šafárikova 1500/8, 92101 Piešťany

Zapísaný v:                 živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, číslo živnostenského registra: 230-20963

E-mail:                        fitt.tapusik@gmail.com

Telefón:                      +421918993932

Webové sídlo:            fitt.sk

Číslo účtu IBAN:          SK14 1100 0000 0029 4713 9709

((ďalej len „Predávajúci“).

 1. Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a fyzickou osobou (ďalej len „Zákazník„), ktorá je odberateľom tovaru alebo služieb alebo nadobúdateľom licencie od Predávajúceho (ďalej len „Plnenie“) a uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu, zmluvu o poskytnutí služby a/alebo licenčnú zmluvu (ďalej len „Zmluva“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke Predávajúceho dostupnej na internetovej adrese s názvom domény fitt.sk (ďalej len „Internetový obchod„).
 2. Spotrebiteľom je Zákazník, ktorý si neobjednáva Plnenie ponúkaný prostredníctvom Internetového obchodu pre účely jeho ďalšieho predaja iným osobám, alebo Zákazník, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania.
 3. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Odlišné dojednania v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.
 4. Tieto Obchodné podmienky a Zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
 5. Predávajúci a Zákazník, prípadne Registrovaný Zákazník, budú pre účely týchto Obchodných podmienok a Zmluvy spolu označovaní aj ako „Strany“ a osobitne ako „Strana“. Pojem Zákazník pre účely týchto Obchodných podmienok a Zmluvy zahŕňa aj pojem Registrovaný Zákazník.

II.

Informácie o Plnení a cenách

 1. Informácie o Plnení, vrátane uvedenia cien jednotlivého Plnenia a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých Plneniach v katalógu Internetového obchodu. Ceny Plnení sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Cena Plnenia nezahŕňa náklady na poštovné, ktoré hradí Zákazník. Ceny Plnenia zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v Internetovom obchode.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cien Plnenia a poštovného, ak sa k Plneniu vzťahuje. Konečná cena Plnenia a poštovné sú pre Zákazníka uvedené v potvrdení objednávky. Zmena ceny Plnenia sa nevzťahuje na Zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu Plnenia.
 3. Všetky prezentácie Plnenia umiestneného v katalógu Internetového obchodu sú informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadom tohto Plnenia.
 4. V Internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním toho-ktorého Plnenia. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Plnenia uvedené v Internetovom obchode platia len v prípade, keď je Plnenie v hmotnej podobe doručované v rámci územia Slovenskej republiky.
 5. Prípadné zľavy z ceny Plnenia nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne Predávajúci so Zákazníkom inak.

III.

Objednávka a uzavretie Zmluvy 

 1. Náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory, atď.) hradí Zákazník sám.
 2. Zákazník realizuje objednávku Plnenia týmito spôsobmi:
 • vyplnením objednávkového formulára prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v Internetovom obchode; alebo
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si Zákazník vyberie Plnenie, počet kusov Plnenia, a spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je Zákazníkovi umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle Zákazník Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo [Registrovať]. Odoslaním objednávky Zákazníkom sa táto považuje za záväznú. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Zákazníka o tom, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami.
 3. Po obdržaní objednávky zašle Predávajúci Zákazníkovi potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú Zákazník v objednávke zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie Zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne Obchodné podmienky Predávajúceho. Zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky Predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu Zákazníka. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle Predávajúci Zákazníkovi potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú Zákazník v objednávke zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne Obchodné podmienky Predávajúceho. Zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky Predávajúcim na emailovú adresu Zákazníka.
 4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže Predávajúci splniť, zašle Zákazníkovi na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh Zmluvy a Zmluva je v takom prípade uzatvorená doručením potvrdenia Zákazníka o prijatí tejto ponuky Predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné. Zákazník môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je Zákazníkovi doručené oznámenie o prijatí objednávky Predávajúcim. Zákazník môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle alebo písomne na email Predávajúceho uvedený v týchto Obchodných podmienkach.
 6. V prípade, že pri uvedení ceny Plnenia v Internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania došlo k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho, nie je Predávajúci povinný dodať Zákazníkovi Plnenie za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Zákazníkovi bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto Obchodných podmienok. Predávajúci informuje Zákazníka o chybe bez zbytočného odkladu a zašle Zákazníkovi na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh Zmluvy a Zmluva je v takom prípade uzavretá doručením potvrdenia o prijatí Zákazníkom na emailovú adresu Predávajúceho.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak
 • objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (napr. nie je možné odoslať akceptáciu na e-mailovú adresu, ktorá bola Zákazníkom v objednávke zadaná);
 • objednávka je neúplná alebo neurčitá;
 • Zákazník nereaguje na prípadnú výzvu Predávajúceho; alebo
 • ak celková cena za objednané Plnenie vrátane prípadného poštovného nebola Zákazníkom uhradená Predávajúcemu v lehote podľa článku V. bod 3 a/alebo 4 týchto Obchodných podmienok.

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie Zákazníka vykonanej v Internetovom obchode ďalej aj („Registrovaný Zákazník“) môže Zákazník pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže Registrovaný Zákazník vykonávať objednávanie Plnenia. Zákazník môže objednávať Plnenie tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní Plnenia je Zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je Registrovaný Zákazník pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Pri údajoch uvedených Registrovaným Zákazníkom v zákazníckom účte a pri objednávaní Plnenia platí domnienka ich správnosti a sú Predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Registrovaný Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Registrovaný Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie svojho zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet, a to najmä v prípade, keď Registrovaný Zákazník poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok.
 6. Registrovaný Zákazník berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

V.

Platobné podmienky a dodanie Plnenia

 1. Cenu Plnenia a náklady spojené s dodaním Plnenia podľa Zmluvy môže Zákazník uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v úvode Obchodných podmienok;
  • bezhotovostne platobnou kartou;
  • bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho prostredníctvom platobnej brány;
  • dobierkou v hotovosti pri odovzdaní Plnenia, ak je to vzhľadom na povahu Plnenia možné.
 1. Spoločne s cenou je Zákazník povinný uhradiť Predávajúcemu náklady spojené s dodaním Plnenia v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej cenou aj náklady spojené s dodaním Plnenia.
 2. V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí Plnenia, ak je to vzhľadom na povahu Plnenia možné. V prípade bezhotovostnej platby je cena splatná do 3 dní od uzavretia Zmluvy.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje Zákazník podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb, pričom cena musí byť uhradená najneskôr do 3 dní od uzatvorenia Zmluvy.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Zákazníka uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Predávajúceho.
 5. Predávajúci nepožaduje od Zákazníka vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada ceny pred odoslaním Plnenia nie je zálohou.
 6. Ak cena za objednané Plnenie nebude uhradená v plnej výške, vrátane poštovného, ak to povaha Plnenia pripúšťa, Predávajúci je oprávnený zastaviť alebo prerušiť akúkoľvek dodávku Plnenia Zákazníkovi.
 7. Plnenie je Zákazníkovi doručené na adresu určenú Zákazníkom v objednávke, pričom voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania Plnenia.
 8. Objednané Plnenie bude Predávajúcim vyexpedované do 3 dní odo dňa prijatia objednávky Predávajúcim, ak je Plnenie zasielané na dobierku. V prípade platby Zákazníka za objednané Plnenie bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho, bude Plnenie vyexpedované Predávajúcim až po úhrade celej ceny vrátane ďalších nákladov (najmä poštovné), a to do 3 dní odo dňa ich úhrady. V prípade platby Zákazníka za objednané Plnenie bezhotovostnou platbou alebo prostredníctvom platobnej brány, bude Plnenie vyexpedované Predávajúcim do 3 dní odo dňa úhrady.
 9. Náklady na dodanie Plnenia, v závislosti na spôsobe jeho doručenia, sú uvedené v objednávke Zákazníka a v potvrdení objednávky Predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Zákazníka, nesie Zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 10. Ak je Predávajúci podľa Zmluvy povinný dodať Plnenie na miesto určené Zákazníkom v objednávke, je Zákazník povinný prevziať Plnenie pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane Zákazníka nutné Plnenie doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Plnenia, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 11. S prihliadnutím na povahu Plnenia, pri prevzatí Plnenia od prepravcu je Zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalov Plnenia a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky môže  Zákazník prevzatie zásielky odmietnuť a musí ihneď, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po dni kedy Zákazník zásielku s Plnením odmietol prevziať, informovať o tom Predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody na Plnení spôsobené doručovateľom.
 12. Predávajúci vystaví Zákazníkovi daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému Plneniu. Zákazník súhlasí, aby bol alternatívne Predávajúci oprávnený zaslať Zákazníkovi elektronickú faktúru na jeho e-mailovú adresu.
 13. S prihliadnutím na povahu Plnenia, Zákazník nadobúda vlastnícke právo k Plneniu zaplatením celej ceny za Plnenie, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím Plnenia. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu Plnenia prechádza na Zákazníka okamihom prevzatia Plnenia alebo okamihom, kedy mal Zákazník povinnosť Plnenie prevziať, ale v rozpore so Zmluvou tak neurobil.
 14. V prípade, že Plnením je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), jeho autorom je Predávajúci a uzatvorením Zmluvy Zákazník súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde Predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a Zákazník ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.
 15. Zákazník zaplatením ceny Predávajúcemu získava licenciu na zobrazovanie elektronického obsahu, môže ho prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Zákazník môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.
 16. Zákazník nie je oprávnený poskytnúť prístup (či už priamo hyperlinku na úložisku s obsahom alebo prístupové kódy potrebné pre zobrazenie obsahu) inej osobe . Zákazník nie je oprávnený použiť elektronický obsah alebo akúkoľvek jeho časť iným spôsobom ako je uvedené v týchto Obchodných podmienkach, predovšetkým nemôže vyhotovovať rozmnoženiny elektronického obsahu alebo akúkoľvek ich časť predávať, prenajímať, požičiavať, zdieľať, rozširovať, verejne zobrazovať, verejne prenášať, upravovať, spracovávať alebo umožniť tretím osobám ich využitie akýmkoľvek spôsobom. Zákazník nie je oprávnený poskytnúť iným subjektom sublicenciu ani postúpiť licenciu tretej osobe.
 17. Elektronický obsah, ako aj texty a obrázky na Internetovom obchode, sú majetkom Predávajúceho, ktorý k nim vykonáva majetkové autorské práva. Elektronický obsah je chránený najmä ustanoveniami Autorského zákona, medzinárodnými zmluvami a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. V prípade, ak Zákazník poruší alebo ohrozí autorské práva Predávajúceho, je povinný uhradiť Predávajúcemu nemajetkovú ujmu v peniazoch, poskytnúť mu primerané zadosťučinenie, nahradiť škodu (vrátane ušlého zisku) a vydať jej bezdôvodné obohatenie.
 18. Licencia je platná a účinná dňom pripísania ceny na účet Predávajúceho. Licencia zaniká nasledujúcimi spôsobmi:
   • uplynutím objednanej doby;
   • odstúpením od zmluvy zo strany Predávajúceho v prípadoch, ak dôjde k porušeniu licenčných podmienok alebo autorských práv alebo k inému podstatnému porušeniu povinností Zákazníka stanovených v týchto Obchodných podmienkach alebo k nepodstatnému porušeniu povinností, pričom nie je na výzvu Predávajúceho vykonaná do 5 dní náprava tohto nepodstatného porušenia povinností; alebo
   • zánikom Zákazníka, ktorý je právnickou osobou, alebo smrťou Zákazníka, ktorý je fyzickou osobou.

VI.

Odstúpenie od Zmluvy 

 1. Zákazník, ktorý uzavrel Zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť, teda ako spotrebiteľ, má právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie.
 2. Lehota na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 1. tohto článku Obchodných podmienok je 14 dní odo dňa prevzatia Plnenia. Plnenie sa považuje za prevzaté okamihom, keď Zákazník, ako spotrebiteľ, alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Plnenia.
 3. Zákazník, ako spotrebiteľ, berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je:
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 • predaj Plnenia zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, Plnenia vyrobeného na mieru alebo Plnenia určeného osobitne pre Zákazníka;
 • predaj Plnenia, ktoré podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • predaj Plnenia uzavretého v ochrannom obale, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • predaj Plnenia, ktoré môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Plnením;
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh predávaných v ochrannom obale, ak Zákazník tento obal rozbalil; a
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.
 1. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od Zmluvy musí Zákazník odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 2 článku VI týchto Obchodných podmienok.
 2. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Zákazník využiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy poskytovaný Predávajúcim. Odstúpenie od Zmluvy zašle Zákazník na emailovú alebo doručovaciu adresu Predávajúceho uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí Zákazníkovi prijatie formulára.
 3. Zákazník, ktorý odstúpil od Zmluvy, je, v závislosti od povahy Plnenia, povinný:
 • do 14 dní od odstúpenia of Zmluvy vrátiť Predávajúcemu Plnenie ak je hmotným tovarom najneskôr; alebo
 • okamžite prestať používať Plnenie ak ide o dielo podľa Autorského zákona a natrvalo odstrániť zo všetkých pamäťových úložísk, ku ktorými má prístup, Plnenie, a akékoľvek jeho rozmnoženiny bez možnosti obnovenia Plnenia alebo jeho rozmnoženín.

Zákazník pri odstúpení od Zmluvy znáša náklady na vrátenie Plnenia Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď Plnenie nemôže byť vrátené pre svoju povahu poštou.

 1. Ak odstúpi Zákazník od Zmluvy, vráti mu Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal. Predávajúci nie je povinný vrátiť Zákazníkovi náklady, ktoré Zákazník vynaložil na vrátenie Plnenia Predávajúcemu pri odstúpení od Zmluvy. Predávajúci vráti Zákazníkovi prijaté platby rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe. Predávajúci sa však môže dohodnúť so Zákazníkom na inom spôsobe platby, ak Zákazníkovi v tej súvislosti nevzniknú ďalšie náklady.
 2. Ak Zákazník zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania Plnenia, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Zákazníkovi náklady na dodanie Plnenia vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Plnenia.
 3. Ak odstúpi Zákazník od Zmluvy, nie je Predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Zákazníkovi skôr, než mu Zákazník Plnenie odovzdá alebo preukáže, že ho Predávajúcemu odoslal.
 4. Plnenie, s prihliadnutím na jeho povahu, musí vrátiť Zákazník Predávajúcemu nepoškodené, neopotrebované a neznečistené a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na Plnení je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Zákazníka na vrátenie ceny.
 5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Plnenia, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ Plnenia prerušil výrobu alebo dovoz Plnenia. Predávajúci o tom bezodkladne informuje Zákazníka prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe Zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným Zákazníkom.

VII.

Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi, že Plnenie pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi, že v čase, keď Zákazník Plnenie prevzal:
 • má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba vzájomné dojednanie, tak, že má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Zákazník očakával vzhľadom na jeho charakter;
 • sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa Plnenie rovnakého druhu bežne používa;
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a
 • vyhovuje požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov.
 1. Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného hmotného Plnenia v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia Plnenia Zákazníkom.
 2. Ak, s prihliadnutím na povahu Plnenia, je na predávanom Plnení, na jeho obale, návode pripojenému k Plneniu alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné ho použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. S prihliadnutím na povahu Plnenia sa zárukou za akosť Predávajúci zaväzuje, že Plnenie bude po určitú dobu spôsobilé na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. V prípade ak Zákazník oznámi Predávajúcemu vadu Plnenia, neplynie lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže Zákazník vadné Plnenie užívať.
 3. S prihliadnutím na povahu Plnenia, ustanovenia uvedené v predchádzajúcich odsekoch Obchodných podmienok sa neuplatnia pri vade Plnenia predávaného za nižšiu cenu, ak bola nižšia cena dojednaná pre túto vadu, na opotrebenie Plnenia spôsobené jeho obvyklým užívaním, v prípade použitého Plnenia na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú malo Plnenie pri prevzatí Zákazníkom, alebo ak to vyplýva z povahy Plnenia. Práva z vadného Plnenia nemá Zákazník ak pred prevzatím Plnenia vedel, že to má vadu, alebo ak ho spôsobil sám Zákazník.
 4. V prípade výskytu vady, ktorú možno odstrániť môže Zákazník Predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • opravu;
 • výmenu za nové; alebo
 • odstúpiť od Zmluvy.
 1. V prípade ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa Plnenie mohlo riadne užívať, má Zákazník právo predložiť reklamáciu a:
 • požadovať výmenu za nové Plnenie; alebo
 • odstúpiť od Zmluvy.
 1. Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak má Plnenie odstrániteľné vady, avšak Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec ako hmotné Plnenie riadne užívať.
 2. Zákazník má právo na primeranú zľavu z ceny Plnenia, ak ide o vadu neodstrániteľnú, avšak táto nebráni riadnemu užívaniu veci ako hmotného Plnenia.
 3. Zákazník je povinný po tom, ako zistí, že Plnenie má vadu, ďalej ho nepoužívať a bezodkladne uplatniť reklamáciu u Predávajúceho.
 4. Zákazník uplatní reklamáciu u Predávajúceho tak, že:
 • bezodkladne oznámi Predávajúcemu jednotlivé vady veci ako hmotného Plnenia e-mailom na e-mailovú adresu Predávajúceho alebo písomne na adresu miesta podnikania Predávajúceho, uvedené v týchto Obchodných podmienkach;
 • zašle vadné Plnenie doporučene na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto Obchodných podmienkach;
 • uvedie v zásielke dôvod reklamácie, poštovnú adresu Zákazníka a priloží doklad o nadobudnutí reklamovaného Plnenia.
 1. Pri uplatnení reklamácie je Zákazník povinný Predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu Predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal Zákazník opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.
 2. Ak Predávajúci preukáže, že Zákazník pred prevzatím Plnenia o reklamovanej vade vedel alebo ju sám spôsobil, nie je Predávajúci povinný nároku Zákazníka vyhovieť.
 3. Zákazník nemôže reklamovať zľavnené Plnenie z dôvodu, pre ktorý je dané Plnenie zľavnené.
 4. Predávajúci príjme reklamáciu v mieste podnikania.
 5. Predávajúci je povinný Zákazníkovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy Zákazník uplatnil právo reklamácie, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Zákazník požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 6. Predávajúci rozhodne do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci so Zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Zákazník má právo od Zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle Zákazníka (uplatnenie práva z vadného plnenia) Predávajúcemu.
 7. Predávajúci písomne ​​informuje Zákazníka o výsledku reklamácie.
 8. V prípade reklamácie má Zákazník právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Tieto náklady musí Zákazník Predávajúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu, v opačnom prípade mu ich náhrada nemusí byť priznaná.
 9. Voľbu spôsobu reklamácie má, s prihliadnutím na špecifiká vád, Zákazník.

VIII.

Doručovanie

 1. Strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať osobne, doporučene prostredníctvom pošty, kuriérskej spoločnosti alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Zákazník doručuje Predávajúcemu korešpondenciu na adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje Zákazníkovi korešpondenciu na adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX.

Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré Zákazník pre účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy uvedie, sú dôverné a Predávajúci tak s nimi bude zaobchádzať. Údaje o Zákazníkovi budú spracúvané za účelom uzatvorenia a plnenia ustanovení Zmluvy a prípadne iným účelom, tak ako je uvedený ďalej v týchto Obchodných podmienkach. E-mailová adresa Zákazníka bude použitá na priamy marketing v nadväznosti na uzatvorenú Zmluvu, pričom doručovane týchto obchodných oznámení možno kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) zrušiť.
 2. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb, najmä Registrovaného Zákazníka a Zákazníka v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 3. Zákazník odoslaním objednávky, alebo Registrovaný Zákazník kliknutím na tlačidlo „Zaregistrovať“ pri registrácii v Internetovom Obchode, potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska a adresa doručenia sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov vykonáva Predávajúci na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou sú Predávajúci a Zákazník alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy na základe žiadosti Zákazníka v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Spôsobom spracúvania osobných údajov je ich zhromažďovanie, uchovávanie, poskytnutie a iné spôsoby spracúvania nevyhnutné pre fakturačné účely, ako aj plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ako napríklad doručenie Plnenia dohodnutého v objednávke, vrátane neskoršej komunikácie (reklamácia, odstúpenie od Zmluvy a pod.), alebo pre potreby zasielania informácií o Plnení Predávajúceho na e-mailovú adresu Zákazníka. Na účel vykonania elektronickej platby podľa týchto Obchodných podmienok môžu byť v nevyhnutnom rozsahu spracúvané aj údaje Zákazníka o jeho platobnej karte. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou ním poskytnutých osobných údajov.
 4. Predávajúci bude z dôvodu jeho oprávneného záujmu v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – priameho marketingu, spracúvať e-mailovú adresu v nadväznosti na uzatvorenú Zmluvu, pričom doručovane týchto obchodných oznámení možno kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) zrušiť
 5. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v tomto článku Obchodných podmienok, a ktorých spracúvanie nie je založené na právnom základe uvedeným v rovnakom bode Obchodných podmienok, alebo inom právnom základe, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Zákazníkom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu spracúvania. Zákazník má právo takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu.
 6. Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a  neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nevyhnutný na uplatňovanie práv a plnenie jeho povinností súvisiacich najmä s predajom prostredníctvom Internetového obchodu a zabezpečením jeho chodu.
 7. Osobné údaje sú spracúvané tretími osobami, a to
 • obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Predávajúceho, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov a kamerových systémov,
 • obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Predávajúceho,
 • obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Predávajúceho v oblasti právnych služieb, daní, auditu a účtovníctva,
 • orgány verejnej správy, v prípadoch keď Predávajúcemu vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori
 • subjektom poskytujúcim kuriérske služby, ako aj Slovenskej pošte, a.s., za účelom doručenia Plnenia v zmysle objednávky.
 1. Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky vedúce k zabezpečeniu čo najvyššej miery ochrany osobných údajov Zákazníka pred ich protiprávnym spracúvaním.
 2. Predávajúci v zmysle ustanovenia čl. 13 ods. 1 Nariadenia poskytuje Zákazníkovi nasledovné informácie:
 • identifikačné údaje Predávajúceho sú uvedené v bode 1 Čl. I. Obchodných podmienok;
 • účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v bode 1 Čl. IX  Obchodných podmienok;
 • zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v bode 1 Čl. IX Obchodných podmienok;
 • osobné údaje, resp. osobné údaje sú poskytnuté tretím osobám uvedeným v bode 6 Čl. IX Obchodných podmienok;
 • Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu existencie registrácie na Internetovom obchode, inak v súlade osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • Zákazník má právo od Predávajúceho požadovať prístup k jeho osobným údajom, právo na opravu jeho osobných údajov, právo na vymazanie jeho osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov;
 • Zákazník môže pri podozrení, že jeho osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
 1. Informácie o právach dotknutej osoby – Zákazníka:
  Osoba poskytujúca osobné údaje (ďalej aj „dotknutá osoba“) má v zmysle čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia práva v zmysle nasledujúcich bodov Obchodných podmienok.
 2. Právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto údajom a k informáciám uvedeným v bode 9 Čl. IX Obchodných podmienok.
 3. Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 4. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; alebo
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu; alebo
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne; alebo
 • je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 1. Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť spracúvaných osobných údajov; alebo
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo
 • Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 1. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania: Na základe ustanovenia čl. 20 Nariadenia je Predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Predávajúci oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 2. Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 3. Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 4. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie: dotknutá osoba právo má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 5. Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Predávajúci bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.
 6. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:
 • Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13, čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až čl. 21 Nariadenia povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
 • Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 Čl. I Obchodných podmienok do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
 • Informácie podľa bodu 1 Čl. I Obchodných podmienok poskytuje Predávajúci bezodplatne.
 • Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 1. Obmedzenie práv dotknutej osoby: O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 Nariadenia Predávajúci informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.
 2. Používanie súborov cookies: Súbormi cookies sa rozumejú malé textové súbory uložené v koncovom zariadení Zákazníka, (ďalej len „Koncové zariadenie“), ktoré do tohto zariadenia ukladá a získava k ním prístup Predávajúci prostredníctvom prevádzkovania Internetového obchodu. Prostredníctvom súborov cookies si Internetový obchod uchováva informácie o preferenciách a nastaveniach Zákazníka. Uchovávanie súborov cookies zefektívňuje a zrýchľuje prácu a používanie Internetového obchodu.
 3. Súbory cookies neobsahujú škodlivé počítačové programy, malware ani spyware.
 4. Internetový obchod používa dočasné súbory cookies, ktoré sa v Koncovom zariadení uchovávajú len počas jednej návštevy konkrétnej internetovej stránky. Tieto súbory sa z Koncového zariadenia automaticky odstránia po zatvorení zvoleného internetového prehliadača.
 5. Internetový používa aj trvalé súbory cookies, ktoré sa ukladajú v Koncovom zariadení za účelom:
 • zapamätania konkrétnych slovných spojení, ktoré boli zadané do vyhľadávača Internetového obchodu;
 • zapamätania navštívených miest Internetového obchodu a zisťovania, ktoré stránky a funkcie požívajú užívatelia najčastejšie;
 • zapamätania hodnotenia a komentárov, ktoré užívatelia do Internetového obchodu vložia;
 • zabezpečenie informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum a počet jednotlivých návštev Portálu, časový interval požívania a pod.); a
 • zabezpečenie a zjednodušenie používania užívateľských nastavení.
 1. Informácie získané zo súborov cookies Predávajúci nesprostredkúva tretím subjektom a súčasne Predávajúci nezodpovedá za súbory cookies tretích strán.
 2. Pokiaľ sa Registrovaný Zákazník neprihlási do Internetového obchodu prostredníctvom prihlasovacích údajov, nedochádza prostredníctvom súborov cookies k spracúvaniu jeho osobných údajov.
 3. Súbory cookies je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookies alebo úplne z Koncového zariadenia odstrániť.
 4. V prípade nepoužívania súborov cookies Predávajúci nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie Internetového obchodu na Koncovom zariadení, zapríčinené odmietnutím používania súborov cookies.
 5. Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na e-mail: tomas.tapusik@gmail.com alebo priamo na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

X.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z ich právneho vzťahu, budú riešiť vzájomnými zmierlivými rokovaniami, aby tak predišli možným súdnym sporom. Ak mimosúdnymi rokovaniami Strany nedospejú k zmieru, budú svoje spory riešiť pred príslušným súdom Slovenskej republiky.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Predávajúcim a spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. K alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava, na ktorú sa môže Zákazník, ako spotrebiteľ, obrátiť. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na internetovej adrese: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 4. Zákazník, ako spotrebiteľ, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom Európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), dostupnej na internetovej adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 5. Predávajúci je oprávnený na ponúkanie a predaj Plnenia na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

XI.

Záverečné ustanovenie

 1. Zmluva medzi Stranami sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa prijatia objednávky Zákazníka Predávajúcim do dňa splnenia si všetkých záväzkov Strán, ktoré zo Zmluvy vyplývajú.
 2. Všetky dohody medzi Stranami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Predávajúci nie je vo vzťahu k Zákazník viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 4. Všetky práva k Internetovému obchodu Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, obrázkov, obrazových záznamov, zvukových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, grafik, ochranných známok, nezapísaného označenia, názvu domény a ďalšieho obsahu a prvkov, patria Predávajúcemu. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov používať, najmä spracovať a vyhotovovať rozmnoženiny alebo inak používať Internetový obchod alebo jeho časť bez súhlasu Predávajúceho.
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do Internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Zákazník nesmie pri využívaní Internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace Internetový obchod a užívať Internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 6. Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Obchodných podmienok ostávajú v platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradia novým ustanovením, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné, tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho Strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného.
 7. Zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám okrem jeho poradcov a subjektov, ktorým je povinný v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu alebo zmluvného vzťahu Zmluvu alebo jej časť poskytnúť.
 8. Dozor nad dodržiavaním povinností Predávajúceho vykonáva orgán dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa – Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, tel. č.: 2/58 27 21 72.
 9. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci kedykoľvek jednostranne meniť či doplniť. Zmenené a doplnené Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na webstránke Internetového obchodu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 10. Prílohou Obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňa 24.1.2023

Príloha č. 1

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PREDÁVAJÚCI:

Obchodné meno: 7AP s.r.o.

IČO: 55057471

DIČ: 2121886767

Miesto podnikania: Šafárikova 1500/8, 92101 Piešťany

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného úradu Piešťany, OU-PN-OZP-2022/011000-2
č. živnostenského registra 230-23304

E-mail: fitt.tapusik@gmail.com

Telefón: +421 918 993 932

Webové sídlo: fitt.sk

Číslo účtu IBAN: SK14 1100 0000 0029 4713 9709

ZÁKAZNÍK:

Meno a priezvisko: …………..

Adresa bydliska: …………..

E-mail: …………..

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí služby* : …………..

Dátum objednania tovaru /služby a dátum prijatia* …………..

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy o poskytnutí tejto služby *  spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ. Odstúpením od zmluvy o poskytnutí tejto služby spotrebiteľ natrvalo odstraňuje plnenie, ktoré mu bolo poskytnuté na základe tejto zmluvy a akékoľvek rozmnoženiny plnenia zo všetkých pamäťových úložísk, ku ktorým má prístup, a to bez možnosti obnovenia plnenia alebo jeho rozmnoženín.

Podpis spotrebiteľa …………..

V………….. dňa …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.